-
artikel 1.      Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Massagepraktijk Flevoland, hierna te noemen: “Leverancier”, en een Opdrachtgever waarop Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan door Leverancier derden dienen te worden betrokken.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Leverancier en zijn directie.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Leverancier en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn,of dat Leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
artikel 2       Offertes enaanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzijin de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geenaanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generleiwijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of deaanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehoudenindien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes ofaanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing ofverschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW enandere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomstte maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- enadministratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt vanhet in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Leverancier daaraanniet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkendeaanvaarding tot stand, tenzij Leverancier anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot hetverrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel vande opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voortoekomstige orders.
artikel 3       Contractsduur;uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
De overeenkomst tussen Leverancier en de Opdrachtgever wordt aangegaanvoor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeitof indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering vanbepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer eenfatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Leverancierderhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij eenredelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan deovereenkomst.
Leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen enovereenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grondvan de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Leverancier heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichtendoor derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BWwordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien door Leverancier of door Leverancier ingeschakelde derden in hetkader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van deOpdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt deOpdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheidgewenste faciliteiten.
Levering geschiedt af bedrijf van Leverancier. De Opdrachtgever isverplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikkingworden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met hetverstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor delevering, dan is Leverancier gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening enrisico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging ofwaardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aande Opdrachtgever ter beschikking staan.
Leverancier is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit tevoeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Leverancier deuitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdatde Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijkheeft goedgekeurd.
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leverancieraangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijsbehoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deovereenkomst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt. Indien de voor deuitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Leverancierzijn verstrekt, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomstop te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgensde alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever degegevens aan Leverancier ter beschikking heeft gesteld. Leverancier is nietaansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Leverancier is uitgegaanvan door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor eenbehoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan tevullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing vande overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst,al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegdeinstanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor inkwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan ditconsequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoorkan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Leverancierzal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging vande overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoeringworden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging vande overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn vanuitvoering.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen eenaanvulling, dan is Leverancier gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te gevennadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Leverancier bevoegde persoonen de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijsen andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waaropdaaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoerenvan de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Leverancier op enis voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of teannuleren.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Leverancier een verzoek totwijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / ofkwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kaderte verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijkenakoming van hetgeen waartoe hij jegens Leverancier gehouden is, dan is de Opdrachtgeveraansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Leverancier daardoor direct ofindirect ontstaan.
Indien Leverancier met de Opdrachtgever een vast honorarium of vasteprijs overeenkomt, dan is Leverancier niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhogingvan dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat gevalgerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhogingvan de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet-of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs vangrondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van deovereenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van deovereenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na hetsluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroeptoekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door eenschriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Leverancier
alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van hetoorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Leverancierrustende verplichting ingevolge de wet;
indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na detotstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de afleveringlanger dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
artikel 4       Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van deovereenkomst
Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schortenof de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uitde overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten vande overeenkomst Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond gevente vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien deOpdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid testellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en dezezekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijdevan de Opdrachtgever niet langer van Leverancier kan worden gevergd dat hij deovereenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
Voorts is Leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zichomstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van deovereenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoendie van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst inredelijkheid niet van Leverancier kan worden gevergd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leverancierop de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Leverancier de nakoming vande verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet enovereenkomst.
Indien Leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij opgenerlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor openigerlei wijze ontstaan.
Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Leveranciergerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoordirect en indirect ontstaan.
Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiendeverplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, danis Leverancier gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang teontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enigeschadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofdevan wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Leverancier, zal Leverancierin overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog teverrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan deOpdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Leverancierextra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever inrekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoorgenoemde termijn te voldoen, tenzij Leverancier anders aangeeft.
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling offaillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnendrie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsaneringof een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijkover zijn vermogen kan beschikken, staat het Leverancier vrij om deovereenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order ofovereenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betalingvan enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Leverancierop de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijkannuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoorbestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- enafleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomstgereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening wordengebracht.
artikel 5       Overmacht
Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingjegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van eenomstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, eenrechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naasthetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle vanbuitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geeninvloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijnverplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Leverancier of vanderden daaronder begrepen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht teberoepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomstverhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt deverplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurtdan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst teontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voorzoveel Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijnverplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of dezezal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeeltezelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomenrespectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgeveris gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijkeovereenkomst.
artikel 6       Betaling enincassokosten
De Leverancier schrijft na uitvoering van de behandeling aan de clOpdrachtgevereen declaratie uit. Deze declaratie aan het einde van het  consult contant of per pinbetaling te wordenvoldaan.
Betaling dient steeds te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, opeen door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd,tenzij schriftelijk anders door Leverancier aangegeven. Leverancier isgerechtigd om periodiek te factureren.
Indien de Opdrachtgever zonder afmelding niet op de afgesprokenconsultdatum verschijnt, of als Opdrachtgever  binnen 24 uur (één werkdag) voor deafgesproken datum en tijd afzegt, kan de Leverancier de kosten van het consultper gezonden declaratie in rekening brengen.
Indien de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen nade datum als vermeld op de declaratie heeft voldaan, volgt een eerstebetalingsherinnering.
Indien de Opdrachtgever niet op de betalingsherinnering reageert, volgtna 30 dagen na de datum als vermeld op de declaratie, een tweedebetalingsherinnering. Hierin wordt de Opdrachtgever wederom verzocht binnen 8dagen tot betaling over te gaan of dat anders de Opdrachtgever in gebrekegesteld wordt.
Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van eenfactuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever isalsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rentehoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over hetopeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever inverzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Leverancier heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen telaten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens inmindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsomen de lopende rente. Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, eenaanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voorde toerekening van de betaling aanwijst. Leverancier kan volledige aflossingvan de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen enlopende rente en incassokosten worden voldaan.
De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hemaan Leverancier verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuurschorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroeptoekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) isevenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op teschorten.
Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten terverkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Debuitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in deNederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethodevolgens Rapport Voorwerk II. Indien Leverancier echter hogere kosten terincasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijkgemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaaktegerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever wordenverhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneensrente verschuldigd.
Het staat de Leverancier vrij om in goed overleg met de Opdrachtgever inindividuele gevallen van de hiervoor genoemde regeling af te wijken.
artikel 7       Eigendomsvoorbehoud
Het door in het kader van de overeenkomst Leverancier geleverde blijfteigendom van Leverancier totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de metLeverancier gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
Het door Leverancier geleverde, dat ingevolge lid 1. onder heteigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer alsbetaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder heteigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs vanhem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Leverancier veilig testellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverdedanwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgeververplicht om Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voortsverplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde teverzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschadealsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Leverancierter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Leveranciergerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgeverzich er jegens Leverancier bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aanal hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
Voor het geval Leverancier zijn in dit artikel aangeduideeigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaatonvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Leverancier en door Leverancieraan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancierzich bevinden en deze terug te nemen.
artikel 8       Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
De door Leverancier te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisenen normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnenworden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in ditartikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor hetgebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgeverzelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaaren voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Leverancier kan indat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de televeren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van3 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeitof partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Leverancier verstrektegarantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is degarantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordtverstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaanals gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruikdaarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhouddaaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijketoestemming van Leverancier, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingenhebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zakenwerden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien dezewerden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. DeOpdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek isontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Leverancier geen invloedop kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeelddoch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken,onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteldrespectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbijbehoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van hetgeleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisendie partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebrekendienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Leverancier te wordengemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder gevaluiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Leverancierte worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijvingvan het gebrek te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.De Opdrachtgever dient Leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te(doen) onderzoeken.
Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijnbetalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ookgehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeenwaartoe hij Leverancier opdracht gegeven heeft.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt deOpdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig isgereclameerd, dan zal Leverancier de gebrekkige zaak binnen redelijke termijnna retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze nietmogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door deOpdrachtgever, ter keuze van Leverancier, vervangen of zorgdragen voor hersteldaarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. Ingeval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Leverancierte retourneren en de eigendom daarover aan Leverancier te verschaffen, tenzij Leverancieranders aangeeft.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen dekosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijdevan Leverancier daardoor gevallen, integraal voor rekening van deOpdrachtgever.
Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel ofvervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan deOpdrachtgever in rekening gebracht worden.
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt deverjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Leverancier en dedoor Leverancier bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, éénjaar.
artikel 9       Aansprakelijkheid
Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is dezeaansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgeververstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, danis de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot maximaal tweemaal defactuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop deaansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval steeds beperkttot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten tervaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover devaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, deeventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancieraan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leveranciertoegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming ofbeperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kostenhebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemenevoorwaarden. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schadedoor bedrijfsstagnatie.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid geldenniet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leverancier ofzijn leidinggevende ondergeschikten.
artikel 10      Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken vanderden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden enwaarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is. Indien Leverancieruit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgevergehouden Leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld alhetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht deOpdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier,zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten enschade aan de zijde van Leverancier en derden daardoor ontstaan, komenintegraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Artikel 11     Intellectueleeigendom
Leverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hemtoekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- enregelgeving. Leverancier heeft het recht de door de uitvoering van eenovereenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden tegebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van deOpdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
artikel 12      Toepasselijk rechten geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitendhet Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel ofgedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij derechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheidvan het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
De rechter in de vestigingsplaats van Leverancier is bij uitsluitingbevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend andersvoorschrijft. Niettemin heeft Leverancier het recht het geschil voor te leggenaan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tothet uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
artikel 13      Vindplaats enwijziging voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Arnhem
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versiezoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Leverancier.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voorde uitleg daarvan.
artikel 1.      Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte enovereenkomst tussen [NAAM PRAKTIJK], hierna te noemen: “Leverancier”, en eenOpdrachtgever waarop Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeftverklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk enschriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing opovereenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan door Leverancierderden dienen te worden betrokken.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkersvan Leverancier en zijn directie.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden vanOpdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enigmoment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, danblijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig vantoepassing. Leverancier en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg tredenteneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigdebepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en destrekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerderebepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in dezealgemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeldnaar de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaardenverlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn,of dat Leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in anderegevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden teverlangen.
artikel 2       Offertes enaanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzijin de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geenaanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generleiwijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of deaanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehoudenindien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes ofaanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing ofverschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW enandere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomstte maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- enadministratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt vanhet in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Leverancier daaraanniet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkendeaanvaarding tot stand, tenzij Leverancier anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot hetverrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel vande opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voortoekomstige orders.
artikel 3       Contractsduur;uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
De overeenkomst tussen Leverancier en de Opdrachtgever wordt aangegaanvoor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeitof indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering vanbepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer eenfatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Leverancierderhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij eenredelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan deovereenkomst.
Leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen enovereenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grondvan de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Leverancier heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichtendoor derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BWwordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien door Leverancier of door Leverancier ingeschakelde derden in hetkader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van deOpdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt deOpdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheidgewenste faciliteiten.
Levering geschiedt af bedrijf van Leverancier. De Opdrachtgever isverplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikkingworden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met hetverstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor delevering, dan is Leverancier gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening enrisico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging ofwaardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aande Opdrachtgever ter beschikking staan.
Leverancier is gerechtigd artikel 1.      AlgemeenDeze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte enovereenkomst tussen [NAAM PRAKTIJK], hierna te noemen: “Leverancier”, en eenOpdrachtgever waarop Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeftverklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk enschriftelijk is afgeweken.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing opovereenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan door Leverancierderden dienen te worden betrokken.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkersvan Leverancier en zijn directie.De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden vanOpdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enigmoment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, danblijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig vantoepassing. Leverancier en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg tredenteneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigdebepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en destrekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerderebepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden‘naar de geest’ van deze bepalingen.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in dezealgemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeldnaar de geest van deze algemene voorwaarden.Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaardenverlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn,of dat Leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in anderegevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden teverlangen.artikel 2       Offertes enaanbiedingenAlle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzijin de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geenaanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generleiwijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of deaanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehoudenindien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes ofaanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing ofverschrijving bevat.De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW enandere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomstte maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- enadministratiekosten, tenzij anders aangegeven.Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt vanhet in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Leverancier daaraanniet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkendeaanvaarding tot stand, tenzij Leverancier anders aangeeft.Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot hetverrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel vande opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voortoekomstige orders. artikel 3       Contractsduur;uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhogingDe overeenkomst tussen Leverancier en de Opdrachtgever wordt aangegaanvoor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeitof indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering vanbepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer eenfatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Leverancierderhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij eenredelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan deovereenkomst.Leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen enovereenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grondvan de op dat moment bekende stand der wetenschap. Leverancier heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichtendoor derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BWwordt uitdrukkelijk uitgesloten.Indien door Leverancier of door Leverancier ingeschakelde derden in hetkader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van deOpdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt deOpdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheidgewenste faciliteiten. Levering geschiedt af bedrijf van Leverancier. De Opdrachtgever isverplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikkingworden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met hetverstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor delevering, dan is Leverancier gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening enrisico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging ofwaardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aande Opdrachtgever ter beschikking staan.Leverancier is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit tevoeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Leverancier deuitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdatde Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijkheeft goedgekeurd. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leverancieraangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijsbehoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deovereenkomst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt. Indien de voor deuitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Leverancierzijn verstrekt, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomstop te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgensde alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever degegevens aan Leverancier ter beschikking heeft gesteld. Leverancier is nietaansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Leverancier is uitgegaanvan door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor eenbehoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan tevullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing vande overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst,al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegdeinstanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor inkwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan ditconsequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoorkan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Leverancierzal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging vande overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoeringworden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging vande overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn vanuitvoering.Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen eenaanvulling, dan is Leverancier gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te gevennadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Leverancier bevoegde persoonen de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijsen andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waaropdaaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoerenvan de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Leverancier op enis voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of teannuleren.Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Leverancier een verzoek totwijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / ofkwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kaderte verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijkenakoming van hetgeen waartoe hij jegens Leverancier gehouden is, dan is de Opdrachtgeveraansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Leverancier daardoor direct ofindirect ontstaan.Indien Leverancier met de Opdrachtgever een vast honorarium of vasteprijs overeenkomt, dan is Leverancier niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhogingvan dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat gevalgerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhogingvan de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet-of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs vangrondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van deovereenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van deovereenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na hetsluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroeptoekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door eenschriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Leverancier alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van hetoorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Leverancierrustende verplichting ingevolge de wet; indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na detotstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de afleveringlanger dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. artikel 4       Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van deovereenkomstLeverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schortenof de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uitde overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten vande overeenkomst Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond gevente vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien deOpdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid testellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en dezezekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijdevan de Opdrachtgever niet langer van Leverancier kan worden gevergd dat hij deovereenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.Voorts is Leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zichomstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van deovereenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoendie van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst inredelijkheid niet van Leverancier kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leverancierop de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Leverancier de nakoming vande verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet enovereenkomst.Indien Leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij opgenerlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor openigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Leveranciergerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoordirect en indirect ontstaan.Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiendeverplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, danis Leverancier gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang teontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enigeschadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofdevan wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Leverancier, zal Leverancierin overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog teverrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan deOpdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Leverancierextra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever inrekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoorgenoemde termijn te voldoen, tenzij Leverancier anders aangeeft.In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling offaillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnendrie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsaneringof een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijkover zijn vermogen kan beschikken, staat het Leverancier vrij om deovereenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order ofovereenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betalingvan enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Leverancierop de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijkannuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoorbestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- enafleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomstgereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening wordengebracht.artikel 5       OvermachtLeverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingjegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van eenomstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, eenrechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naasthetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle vanbuitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geeninvloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijnverplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Leverancier of vanderden daaronder begrepen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht teberoepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomstverhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt deverplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurtdan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst teontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.Voorzoveel Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijnverplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of dezezal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeeltezelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomenrespectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgeveris gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijkeovereenkomst. artikel 6       Betaling enincassokostenDe Leverancier schrijft na uitvoering van de behandeling aan de clOpdrachtgevereen declaratie uit. Deze declaratie aan het einde van het  consult contant of per pinbetaling te wordenvoldaan.Betaling dient steeds te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, opeen door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd,tenzij schriftelijk anders door Leverancier aangegeven. Leverancier isgerechtigd om periodiek te factureren.Indien de Opdrachtgever zonder afmelding niet op de afgesprokenconsultdatum verschijnt, of als Opdrachtgever  binnen 24 uur (één werkdag) voor deafgesproken datum en tijd afzegt, kan de Leverancier de kosten van het consultper gezonden declaratie in rekening brengen.Indien de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen nade datum als vermeld op de declaratie heeft voldaan, volgt een eerstebetalingsherinnering.Indien de Opdrachtgever niet op de betalingsherinnering reageert, volgtna 30 dagen na de datum als vermeld op de declaratie, een tweedebetalingsherinnering. Hierin wordt de Opdrachtgever wederom verzocht binnen 8dagen tot betaling over te gaan of dat anders de Opdrachtgever in gebrekegesteld wordt.Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van eenfactuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever isalsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rentehoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over hetopeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever inverzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.Leverancier heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen telaten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens inmindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsomen de lopende rente. Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, eenaanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voorde toerekening van de betaling aanwijst. Leverancier kan volledige aflossingvan de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen enlopende rente en incassokosten worden voldaan.De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hemaan Leverancier verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuurschorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroeptoekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) isevenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op teschorten.Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten terverkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Debuitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in deNederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethodevolgens Rapport Voorwerk II. Indien Leverancier echter hogere kosten terincasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijkgemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaaktegerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever wordenverhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneensrente verschuldigd.Het staat de Leverancier vrij om in goed overleg met de Opdrachtgever inindividuele gevallen van de hiervoor genoemde regeling af te wijken.artikel 7       EigendomsvoorbehoudHet door in het kader van de overeenkomst Leverancier geleverde blijfteigendom van Leverancier totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de metLeverancier gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.Het door Leverancier geleverde, dat ingevolge lid 1. onder heteigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer alsbetaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder heteigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs vanhem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Leverancier veilig testellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverdedanwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgeververplicht om Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voortsverplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde teverzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschadealsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Leverancierter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Leveranciergerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgeverzich er jegens Leverancier bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aanal hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.Voor het geval Leverancier zijn in dit artikel aangeduideeigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaatonvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Leverancier en door Leverancieraan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancierzich bevinden en deze terug te nemen.artikel 8       Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijnDe door Leverancier te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisenen normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnenworden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in ditartikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor hetgebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgeverzelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaaren voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Leverancier kan indat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de televeren zaken of uit te voeren werkzaamheden.De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van3 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeitof partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Leverancier verstrektegarantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is degarantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordtverstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaanals gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruikdaarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhouddaaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijketoestemming van Leverancier, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingenhebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zakenwerden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien dezewerden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. DeOpdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek isontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Leverancier geen invloedop kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeelddoch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken,onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteldrespectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbijbehoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van hetgeleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisendie partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebrekendienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Leverancier te wordengemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder gevaluiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Leverancierte worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijvingvan het gebrek te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.De Opdrachtgever dient Leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te(doen) onderzoeken.Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijnbetalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ookgehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeenwaartoe hij Leverancier opdracht gegeven heeft. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt deOpdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig isgereclameerd, dan zal Leverancier de gebrekkige zaak binnen redelijke termijnna retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze nietmogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door deOpdrachtgever, ter keuze van Leverancier, vervangen of zorgdragen voor hersteldaarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. Ingeval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Leverancierte retourneren en de eigendom daarover aan Leverancier te verschaffen, tenzij Leverancieranders aangeeft. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen dekosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijdevan Leverancier daardoor gevallen, integraal voor rekening van deOpdrachtgever. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel ofvervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan deOpdrachtgever in rekening gebracht worden.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt deverjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Leverancier en dedoor Leverancier bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, éénjaar.artikel 9       AansprakelijkheidIndien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is dezeaansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgeververstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, danis de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot maximaal tweemaal defactuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop deaansprakelijkheid betrekking heeft.De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval steeds beperkttot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten tervaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover devaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, deeventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancieraan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leveranciertoegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming ofbeperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kostenhebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemenevoorwaarden. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schadedoor bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid geldenniet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leverancier ofzijn leidinggevende ondergeschikten.artikel 10      VrijwaringDe Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken vanderden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden enwaarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is. Indien Leverancieruit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgevergehouden Leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld alhetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht deOpdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier,zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten enschade aan de zijde van Leverancier en derden daardoor ontstaan, komenintegraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.Artikel 11     Intellectueleeigendom Leverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hemtoekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- enregelgeving. Leverancier heeft het recht de door de uitvoering van eenovereenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden tegebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van deOpdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.artikel 12      Toepasselijk rechten geschillenOp alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitendhet Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel ofgedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij derechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheidvan het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.De rechter in de vestigingsplaats van Leverancier is bij uitsluitingbevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend andersvoorschrijft. Niettemin heeft Leverancier het recht het geschil voor te leggenaan de volgens de wet bevoegde rechter.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tothet uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.artikel 13      Vindplaats enwijziging voorwaardenDeze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel ArnhemVan toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versiezoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Leverancier.De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voorde uitleg daarvan.de overeenkomst in verschillende fasen uit tevoeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Leverancier deuitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdatde Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijkheeft goedgekeurd.
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leverancieraangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijsbehoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deovereenkomst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt. Indien de voor deuitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Leverancierzijn verstrekt, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomstop te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgensde alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever degegevens aan Leverancier ter beschikking heeft gesteld. Leverancier is nietaansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Leverancier is uitgegaanvan door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor eenbehoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan tevullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing vande overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst,al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegdeinstanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor inkwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan ditconsequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoorkan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Leverancierzal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging vande overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoeringworden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging vande overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn vanuitvoering.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen eenaanvulling, dan is Leverancier gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te gevennadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Leverancier bevoegde persoonen de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijsen andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waaropdaaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoerenvan de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Leverancier op enis voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of teannuleren.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Leverancier een verzoek totwijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / ofkwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kaderte verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijkenakoming van hetgeen waartoe hij jegens Leverancier gehouden is, dan is de Opdrachtgeveraansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Leverancier daardoor direct ofindirect ontstaan.
Indien Leverancier met de Opdrachtgever een vast honorarium of vasteprijs overeenkomt, dan is Leverancier niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhogingvan dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat gevalgerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhogingvan de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet-of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs vangrondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van deovereenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van deovereenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na hetsluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroeptoekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door eenschriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Leverancier
alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van hetoorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Leverancierrustende verplichting ingevolge de wet;
indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na detotstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de afleveringlanger dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
artikel 4       Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van deovereenkomst
Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schortenof de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uitde overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten vande overeenkomst Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond gevente vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien deOpdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid testellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en dezezekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijdevan de Opdrachtgever niet langer van Leverancier kan worden gevergd dat hij deovereenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
Voorts is Leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zichomstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van deovereenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoendie van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst inredelijkheid niet van Leverancier kan worden gevergd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leverancierop de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Leverancier de nakoming vande verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet enovereenkomst.
Indien Leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij opgenerlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor openigerlei wijze ontstaan.
Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Leveranciergerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoordirect en indirect ontstaan.
Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiendeverplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, danis Leverancier gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang teontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enigeschadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofdevan wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Leverancier, zal Leverancierin overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog teverrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan deOpdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Leverancierextra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever inrekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoorgenoemde termijn te voldoen, tenzij Leverancier anders aangeeft.
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling offaillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnendrie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsaneringof een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijkover zijn vermogen kan beschikken, staat het Leverancier vrij om deovereenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order ofovereenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betalingvan enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Leverancierop de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijkannuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoorbestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- enafleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomstgereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening wordengebracht.
artikel 5       Overmacht
Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingjegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van eenomstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, eenrechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naasthetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle vanbuitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geeninvloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijnverplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Leverancier of vanderden daaronder begrepen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht teberoepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomstverhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt deverplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurtdan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst teontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voorzoveel Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijnverplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of dezezal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeeltezelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomenrespectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgeveris gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijkeovereenkomst.
artikel 6       Betaling enincassokosten
De Leverancier schrijft na uitvoering van de behandeling aan de clOpdrachtgevereen declaratie uit. Deze declaratie aan het einde van het  consult contant of per pinbetaling te wordenvoldaan.
Betaling dient steeds te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, opeen door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd,tenzij schriftelijk anders door Leverancier aangegeven. Leverancier isgerechtigd om periodiek te factureren.
Indien de Opdrachtgever zonder afmelding niet op de afgesprokenconsultdatum verschijnt, of als Opdrachtgever  binnen 24 uur (één werkdag) voor deafgesproken datum en tijd afzegt, kan de Leverancier de kosten van het consultper gezonden declaratie in rekening brengen.
Indien de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen nade datum als vermeld op de declaratie heeft voldaan, volgt een eerstebetalingsherinnering.
Indien de Opdrachtgever niet op de betalingsherinnering reageert, volgtna 30 dagen na de datum als vermeld op de declaratie, een tweedebetalingsherinnering. Hierin wordt de Opdrachtgever wederom verzocht binnen 8dagen tot betaling over te gaan of dat anders de Opdrachtgever in gebrekegesteld wordt.
Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van eenfactuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever isalsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rentehoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over hetopeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever inverzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Leverancier heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen telaten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens inmindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsomen de lopende rente. Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, eenaanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voorde toerekening van de betaling aanwijst. Leverancier kan volledige aflossingvan de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen enlopende rente en incassokosten worden voldaan.
De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hemaan Leverancier verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuurschorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroeptoekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) isevenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op teschorten.
Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten terverkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Debuitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in deNederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethodevolgens Rapport Voorwerk II. Indien Leverancier echter hogere kosten terincasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijkgemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaaktegerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever wordenverhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneensrente verschuldigd.
Het staat de Leverancier vrij om in goed overleg met de Opdrachtgever inindividuele gevallen van de hiervoor genoemde regeling af te wijken.
artikel 7       Eigendomsvoorbehoud
Het door in het kader van de overeenkomst Leverancier geleverde blijfteigendom van Leverancier totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de metLeverancier gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
Het door Leverancier geleverde, dat ingevolge lid 1. onder heteigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer alsbetaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder heteigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs vanhem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Leverancier veilig testellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverdedanwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgeververplicht om Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voortsverplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde teverzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschadealsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Leverancierter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Leveranciergerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgeverzich er jegens Leverancier bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aanal hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
Voor het geval Leverancier zijn in dit artikel aangeduideeigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaatonvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Leverancier en door Leverancieraan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancierzich bevinden en deze terug te nemen.
artikel 8       Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
De door Leverancier te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisenen normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnenworden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in ditartikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor hetgebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgeverzelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaaren voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Leverancier kan indat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de televeren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van3 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeitof partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Leverancier verstrektegarantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is degarantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordtverstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaanals gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruikdaarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhouddaaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijketoestemming van Leverancier, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingenhebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zakenwerden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien dezewerden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. DeOpdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek isontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Leverancier geen invloedop kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeelddoch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken,onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteldrespectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbijbehoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van hetgeleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisendie partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebrekendienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Leverancier te wordengemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder gevaluiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Leverancierte worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijvingvan het gebrek te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.De Opdrachtgever dient Leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te(doen) onderzoeken.
Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijnbetalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ookgehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeenwaartoe hij Leverancier opdracht gegeven heeft.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt deOpdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig isgereclameerd, dan zal Leverancier de gebrekkige zaak binnen redelijke termijnna retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze nietmogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door deOpdrachtgever, ter keuze van Leverancier, vervangen of zorgdragen voor hersteldaarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. Ingeval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Leverancierte retourneren en de eigendom daarover aan Leverancier te verschaffen, tenzij Leverancieranders aangeeft.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen dekosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijdevan Leverancier daardoor gevallen, integraal voor rekening van deOpdrachtgever.
Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel ofvervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan deOpdrachtgever in rekening gebracht worden.
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt deverjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Leverancier en dedoor Leverancier bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, éénjaar.
artikel 9       Aansprakelijkheid
Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is dezeaansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgeververstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, danis de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot maximaal tweemaal defactuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop deaansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval steeds beperkttot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten tervaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover devaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, deeventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancieraan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leveranciertoegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming ofbeperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kostenhebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemenevoorwaarden. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schadedoor bedrijfsstagnatie.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid geldenniet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leverancier ofzijn leidinggevende ondergeschikten.
artikel 10      Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken vanderden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden enwaarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is. Indien Leverancieruit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgevergehouden Leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld alhetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht deOpdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier,zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten enschade aan de zijde van Leverancier en derden daardoor ontstaan, komenintegraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Artikel 11     Intellectueleeigendom
Leverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hemtoekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- enregelgeving. Leverancier heeft het recht de door de uitvoering van eenovereenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden tegebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van deOpdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
artikel 12      Toepasselijk rechten geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitendhet Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel ofgedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij derechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheidvan het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
De rechter in de vestigingsplaats van Leverancier is bij uitsluitingbevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend andersvoorschrijft. Niettemin heeft Leverancier het recht het geschil voor te leggenaan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tothet uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
artikel 13      Vindplaats enwijziging voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Arnhem
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versiezoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Leverancier.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voorde uitleg daarvan.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte enovereenkomst tussen [NAAM PRAKTIJK], hierna te noemen: “Leverancier”, en eenOpdrachtgever waarop Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeftverklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk enschriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing opovereenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan door Leverancierderden dienen te worden betrokken.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkersvan Leverancier en zijn directie.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden vanOpdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enigmoment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, danblijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig vantoepassing. Leverancier en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg tredenteneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigdebepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en destrekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerderebepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in dezealgemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeldnaar de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaardenverlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn,of dat Leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in anderegevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden teverlangen.
artikel 2       Offertes enaanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzijin de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geenaanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generleiwijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of deaanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehoudenindien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes ofaanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing ofverschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW enandere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomstte maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- enadministratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt vanhet in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Leverancier daaraanniet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkendeaanvaarding tot stand, tenzij Leverancier anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot hetverrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel vande opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voortoekomstige orders.
artikel 3       Contractsduur;uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
De overeenkomst tussen Leverancier en de Opdrachtgever wordt aangegaanvoor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeitof indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering vanbepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer eenfatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Leverancierderhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij eenredelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan deovereenkomst.
Leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen enovereenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grondvan de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Leverancier heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichtendoor derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BWwordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien door Leverancier of door Leverancier ingeschakelde derden in hetkader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van deOpdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt deOpdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheidgewenste faciliteiten.
Levering geschiedt af bedrijfDeze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte enovereenkomst tussen [NAAM PRAKTIJK], hierna te noemen: “Leverancier”, en eenOpdrachtgever waarop Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeftverklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk enschriftelijk is afgeweken.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing opovereenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan door Leverancierderden dienen te worden betrokken.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkersvan Leverancier en zijn directie.De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden vanOpdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enigmoment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, danblijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig vantoepassing. Leverancier en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg tredenteneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigdebepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en destrekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerderebepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden‘naar de geest’ van deze bepalingen.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in dezealgemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeldnaar de geest van deze algemene voorwaarden.Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaardenverlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn,of dat Leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in anderegevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden teverlangen.artikel 2       Offertes enaanbiedingenAlle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzijin de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geenaanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generleiwijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of deaanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehoudenindien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes ofaanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing ofverschrijving bevat.De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW enandere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomstte maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- enadministratiekosten, tenzij anders aangegeven.Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt vanhet in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Leverancier daaraanniet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkendeaanvaarding tot stand, tenzij Leverancier anders aangeeft.Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot hetverrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel vande opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voortoekomstige orders. artikel 3       Contractsduur;uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhogingDe overeenkomst tussen Leverancier en de Opdrachtgever wordt aangegaanvoor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeitof indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering vanbepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer eenfatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Leverancierderhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij eenredelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan deovereenkomst.Leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen enovereenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grondvan de op dat moment bekende stand der wetenschap. Leverancier heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichtendoor derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BWwordt uitdrukkelijk uitgesloten.Indien door Leverancier of door Leverancier ingeschakelde derden in hetkader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van deOpdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt deOpdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheidgewenste faciliteiten. Levering geschiedt af bedrijf van Leverancier. De Opdrachtgever isverplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikkingworden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met hetverstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor delevering, dan is Leverancier gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening enrisico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging ofwaardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aande Opdrachtgever ter beschikking staan.Leverancier is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit tevoeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Leverancier deuitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdatde Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijkheeft goedgekeurd. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leverancieraangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijsbehoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deovereenkomst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt. Indien de voor deuitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Leverancierzijn verstrekt, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomstop te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgensde alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever degegevens aan Leverancier ter beschikking heeft gesteld. Leverancier is nietaansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Leverancier is uitgegaanvan door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor eenbehoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan tevullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing vande overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst,al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegdeinstanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor inkwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan ditconsequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoorkan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Leverancierzal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging vande overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoeringworden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging vande overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn vanuitvoering.Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen eenaanvulling, dan is Leverancier gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te gevennadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Leverancier bevoegde persoonen de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijsen andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waaropdaaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoerenvan de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Leverancier op enis voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of teannuleren.Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Leverancier een verzoek totwijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / ofkwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kaderte verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijkenakoming van hetgeen waartoe hij jegens Leverancier gehouden is, dan is de Opdrachtgeveraansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Leverancier daardoor direct ofindirect ontstaan.Indien Leverancier met de Opdrachtgever een vast honorarium of vasteprijs overeenkomt, dan is Leverancier niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhogingvan dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat gevalgerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhogingvan de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet-of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs vangrondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van deovereenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van deovereenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na hetsluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroeptoekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door eenschriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Leverancier alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van hetoorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Leverancierrustende verplichting ingevolge de wet; indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na detotstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de afleveringlanger dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. artikel 4       Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van deovereenkomstLeverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schortenof de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uitde overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten vande overeenkomst Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond gevente vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien deOpdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid testellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en dezezekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijdevan de Opdrachtgever niet langer van Leverancier kan worden gevergd dat hij deovereenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.Voorts is Leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zichomstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van deovereenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoendie van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst inredelijkheid niet van Leverancier kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leverancierop de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Leverancier de nakoming vande verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet enovereenkomst.Indien Leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij opgenerlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor openigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Leveranciergerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoordirect en indirect ontstaan.Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiendeverplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, danis Leverancier gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang teontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enigeschadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofdevan wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Leverancier, zal Leverancierin overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog teverrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan deOpdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Leverancierextra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever inrekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoorgenoemde termijn te voldoen, tenzij Leverancier anders aangeeft.In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling offaillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnendrie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsaneringof een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijkover zijn vermogen kan beschikken, staat het Leverancier vrij om deovereenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order ofovereenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betalingvan enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Leverancierop de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijkannuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoorbestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- enafleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomstgereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening wordengebracht.artikel 5       OvermachtLeverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingjegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van eenomstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, eenrechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naasthetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle vanbuitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geeninvloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijnverplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Leverancier of vanderden daaronder begrepen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht teberoepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomstverhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt deverplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurtdan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst teontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.Voorzoveel Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijnverplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of dezezal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeeltezelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomenrespectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgeveris gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijkeovereenkomst. artikel 6       Betaling enincassokostenDe Leverancier schrijft na uitvoering van de behandeling aan de clOpdrachtgevereen declaratie uit. Deze declaratie aan het einde van het  consult contant of per pinbetaling te wordenvoldaan.Betaling dient steeds te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, opeen door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd,tenzij schriftelijk anders door Leverancier aangegeven. Leverancier isgerechtigd om periodiek te factureren.Indien de Opdrachtgever zonder afmelding niet op de afgesprokenconsultdatum verschijnt, of als Opdrachtgever  binnen 24 uur (één werkdag) voor deafgesproken datum en tijd afzegt, kan de Leverancier de kosten van het consultper gezonden declaratie in rekening brengen.Indien de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen nade datum als vermeld op de declaratie heeft voldaan, volgt een eerstebetalingsherinnering.Indien de Opdrachtgever niet op de betalingsherinnering reageert, volgtna 30 dagen na de datum als vermeld op de declaratie, een tweedebetalingsherinnering. Hierin wordt de Opdrachtgever wederom verzocht binnen 8dagen tot betaling over te gaan of dat anders de Opdrachtgever in gebrekegesteld wordt.Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van eenfactuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever isalsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rentehoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over hetopeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever inverzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.Leverancier heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen telaten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens inmindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsomen de lopende rente. Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, eenaanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voorde toerekening van de betaling aanwijst. Leverancier kan volledige aflossingvan de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen enlopende rente en incassokosten worden voldaan.De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hemaan Leverancier verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuurschorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroeptoekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) isevenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op teschorten.Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten terverkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Debuitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in deNederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethodevolgens Rapport Voorwerk II. Indien Leverancier echter hogere kosten terincasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijkgemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaaktegerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever wordenverhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneensrente verschuldigd.Het staat de Leverancier vrij om in goed overleg met de Opdrachtgever inindividuele gevallen van de hiervoor genoemde regeling af te wijken.artikel 7       EigendomsvoorbehoudHet door in het kader van de overeenkomst Leverancier geleverde blijfteigendom van Leverancier totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de metLeverancier gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.Het door Leverancier geleverde, dat ingevolge lid 1. onder heteigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer alsbetaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder heteigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs vanhem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Leverancier veilig testellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverdedanwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgeververplicht om Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voortsverplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde teverzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschadealsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Leverancierter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Leveranciergerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgeverzich er jegens Leverancier bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aanal hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.Voor het geval Leverancier zijn in dit artikel aangeduideeigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaatonvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Leverancier en door Leverancieraan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancierzich bevinden en deze terug te nemen.artikel 8       Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijnDe door Leverancier te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisenen normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnenworden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in ditartikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor hetgebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgeverzelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaaren voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Leverancier kan indat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de televeren zaken of uit te voeren werkzaamheden.De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van3 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeitof partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Leverancier verstrektegarantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is degarantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordtverstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaanals gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruikdaarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhouddaaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijketoestemming van Leverancier, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingenhebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zakenwerden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien dezewerden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. DeOpdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek isontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Leverancier geen invloedop kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeelddoch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken,onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteldrespectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbijbehoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van hetgeleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisendie partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebrekendienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Leverancier te wordengemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder gevaluiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Leverancierte worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijvingvan het gebrek te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.De Opdrachtgever dient Leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te(doen) onderzoeken.Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijnbetalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ookgehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeenwaartoe hij Leverancier opdracht gegeven heeft. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt deOpdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig isgereclameerd, dan zal Leverancier de gebrekkige zaak binnen redelijke termijnna retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze nietmogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door deOpdrachtgever, ter keuze van Leverancier, vervangen of zorgdragen voor hersteldaarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. Ingeval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Leverancierte retourneren en de eigendom daarover aan Leverancier te verschaffen, tenzij Leverancieranders aangeeft. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen dekosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijdevan Leverancier daardoor gevallen, integraal voor rekening van deOpdrachtgever. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel ofvervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan deOpdrachtgever in rekening gebracht worden.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt deverjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Leverancier en dedoor Leverancier bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, éénjaar.artikel 9       AansprakelijkheidIndien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is dezeaansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgeververstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, danis de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot maximaal tweemaal defactuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop deaansprakelijkheid betrekking heeft.De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval steeds beperkttot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten tervaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover devaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, deeventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancieraan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leveranciertoegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming ofbeperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kostenhebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemenevoorwaarden. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schadedoor bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid geldenniet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leverancier ofzijn leidinggevende ondergeschikten.artikel 10      VrijwaringDe Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken vanderden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden enwaarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is. Indien Leverancieruit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgevergehouden Leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld alhetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht deOpdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier,zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten enschade aan de zijde van Leverancier en derden daardoor ontstaan, komenintegraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.Artikel 11     Intellectueleeigendom Leverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hemtoekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- enregelgeving. Leverancier heeft het recht de door de uitvoering van eenovereenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden tegebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van deOpdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.artikel 12      Toepasselijk rechten geschillenOp alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitendhet Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel ofgedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij derechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheidvan het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.De rechter in de vestigingsplaats van Leverancier is bij uitsluitingbevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend andersvoorschrijft. Niettemin heeft Leverancier het recht het geschil voor te leggenaan de volgens de wet bevoegde rechter.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tothet uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.artikel 13      Vindplaats enwijziging voorwaardenDeze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel ArnhemVan toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versiezoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Leverancier.De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voorde uitleg daarvan. van Leverancier. De Opdrachtgever isverplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikkingworden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met hetverstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor delevering, dan is Leverancier gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening enrisico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging ofwaardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aande Opdrachtgever ter beschikking staan.
Leverancier is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit tevoeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Leverancier deuitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdatde Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijkheeft goedgekeurd.
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leverancieraangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijsbehoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deovereenkomst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt. Indien de voor deuitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Leverancierzijn verstrekt, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomstop te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgensde alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever degegevens aan Leverancier ter beschikking heeft gesteld. Leverancier is nietaansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Leverancier is uitgegaanvan door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor eenbehoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan tevullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing vande overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst,al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegdeinstanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor inkwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan ditconsequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoorkan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Leverancierzal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging vande overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoeringworden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging vande overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn vanuitvoering.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen eenaanvulling, dan is Leverancier gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te gevennadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Leverancier bevoegde persoonen de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijsen andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waaropdaaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoerenvan de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Leverancier op enis voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of teannuleren.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Leverancier een verzoek totwijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / ofkwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kaderte verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijkenakoming van hetgeen waartoe hij jegens Leverancier gehouden is, dan is de Opdrachtgeveraansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Leverancier daardoor direct ofindirect ontstaan.
Indien Leverancier met de Opdrachtgever een vast honorarium of vasteprijs overeenkomt, dan is Leverancier niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhogingvan dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat gevalgerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhogingvan de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet-of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs vangrondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van deovereenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van deovereenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na hetsluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroeptoekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door eenschriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Leverancier
alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van hetoorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Leverancierrustende verplichting ingevolge de wet;
indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na detotstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de afleveringlanger dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
artikel 4       Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van deovereenkomst
Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schortenof de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uitde overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten vande overeenkomst Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond gevente vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien deOpdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid testellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en dezezekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijdevan de Opdrachtgever niet langer van Leverancier kan worden gevergd dat hij deovereenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
Voorts is Leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zichomstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van deovereenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoendie van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst inredelijkheid niet van Leverancier kan worden gevergd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leverancierop de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Leverancier de nakoming vande verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet enovereenkomst.
Indien Leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij opgenerlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor openigerlei wijze ontstaan.
Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Leveranciergerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoordirect en indirect ontstaan.
Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiendeverplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, danis Leverancier gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang teontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enigeschadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofdevan wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Leverancier, zal Leverancierin overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog teverrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan deOpdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Leverancierextra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever inrekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoorgenoemde termijn te voldoen, tenzij Leverancier anders aangeeft.
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling offaillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnendrie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsaneringof een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijkover zijn vermogen kan beschikken, staat het Leverancier vrij om deovereenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order ofovereenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betalingvan enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Leverancierop de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijkannuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoorbestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- enafleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomstgereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening wordengebracht.
artikel 5       Overmacht
Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingjegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van eenomstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, eenrechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naasthetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle vanbuitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geeninvloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijnverplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Leverancier of vanderden daaronder begrepen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht teberoepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomstverhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt deverplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurtdan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst teontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voorzoveel Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijnverplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of dezezal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeeltezelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomenrespectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgeveris gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijkeovereenkomst.
artikel 6       Betaling enincassokosten
De Leverancier schrijft na uitvoering van de behandeling aan de clOpdrachtgevereen declaratie uit. Deze declaratie aan het einde van het  consult contant of per pinbetaling te wordenvoldaan.
Betaling dient steeds te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, opeen door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd,tenzij schriftelijk anders door Leverancier aangegeven. Leverancier isgerechtigd om periodiek te factureren.
Indien de Opdrachtgever zonder afmelding niet op de afgesprokenconsultdatum verschijnt, of als Opdrachtgever  binnen 24 uur (één werkdag) voor deafgesproken datum en tijd afzegt, kan de Leverancier de kosten van het consultper gezonden declaratie in rekening brengen.
Indien de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen nade datum als vermeld op de declaratie heeft voldaan, volgt een eerstebetalingsherinnering.
Indien de Opdrachtgever niet op de betalingsherinnering reageert, volgtna 30 dagen na de datum als vermeld op de declaratie, een tweedebetalingsherinnering. Hierin wordt de Opdrachtgever wederom verzocht binnen 8dagen tot betaling over te gaan of dat anders de Opdrachtgever in gebrekegesteld wordt.
Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van eenfactuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever isalsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rentehoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over hetopeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever inverzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Leverancier heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen telaten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens inmindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsomen de lopende rente. Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, eenaanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voorde toerekening van de betaling aanwijst. Leverancier kan volledige aflossingvan de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen enlopende rente en incassokosten worden voldaan.
De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hemaan Leverancier verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuurschorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroeptoekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) isevenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op teschorten.
Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten terverkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Debuitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in deNederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethodevolgens Rapport Voorwerk II. Indien Leverancier echter hogere kosten terincasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijkgemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaaktegerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever wordenverhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneensrente verschuldigd.
Het staat de Leverancier vrij om in goed overleg met de Opdrachtgever inindividuele gevallen van de hiervoor genoemde regeling af te wijken.
artikel 7       Eigendomsvoorbehoud
Het door in het kader van de overeenkomst Leverancier geleverde blijfteigendom van Leverancier totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de metLeverancier gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
Het door Leverancier geleverde, dat ingevolge lid 1. onder heteigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer alsbetaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder heteigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs vanhem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Leverancier veilig testellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverdedanwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgeververplicht om Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voortsverplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde teverzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschadealsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Leverancierter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Leveranciergerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgeverzich er jegens Leverancier bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aanal hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
Voor het geval Leverancier zijn in dit artikel aangeduideeigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaatonvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Leverancier en door Leverancieraan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancierzich bevinden en deze terug te nemen.
artikel 8       Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
De door Leverancier te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisenen normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnenworden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in ditartikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor hetgebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgeverzelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaaren voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Leverancier kan indat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de televeren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van3 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeitof partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Leverancier verstrektegarantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is degarantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordtverstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaanals gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruikdaarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhouddaaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijketoestemming van Leverancier, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingenhebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zakenwerden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien dezewerden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. DeOpdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek isontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Leverancier geen invloedop kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeelddoch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken,onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteldrespectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbijbehoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van hetgeleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisendie partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebrekendienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Leverancier te wordengemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder gevaluiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Leverancierte worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijvingvan het gebrek te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.De Opdrachtgever dient Leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te(doen) onderzoeken.
Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijnbetalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ookgehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeenwaartoe hij Leverancier opdracht gegeven heeft.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt deOpdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig isgereclameerd, dan zal Leverancier de gebrekkige zaak binnen redelijke termijnna retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze nietmogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door deOpdrachtgever, ter keuze van Leverancier, vervangen of zorgdragen voor hersteldaarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. Ingeval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Leverancierte retourneren en de eigendom daarover aan Leverancier te verschaffen, tenzij Leverancieranders aangeeft.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen dekosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijdevan Leverancier daardoor gevallen, integraal voor rekening van deOpdrachtgever.
Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel ofvervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan deOpdrachtgever in rekening gebracht worden.
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt deverjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Leverancier en dedoor Leverancier bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, éénjaar.
artikel 9       Aansprakelijkheid
Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is dezeaansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgeververstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, danis de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot maximaal tweemaal defactuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop deaansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval steeds beperkttot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten tervaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover devaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, deeventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancieraan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leveranciertoegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming ofbeperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kostenhebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemenevoorwaarden. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schadedoor bedrijfsstagnatie.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid geldenniet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leverancier ofzijn leidinggevende ondergeschikten.
artikel 10      Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken vanderden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden enwaarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is. Indien Leverancieruit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgevergehouden Leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld alhetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht deOpdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier,zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten enschade aan de zijde van Leverancier en derden daardoor ontstaan, komenintegraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Artikel 11     Intellectueleeigendom
Leverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hemtoekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- enregelgeving. Leverancier heeft het recht de door de uitvoering van eenovereenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden tegebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van deOpdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
artikel 12      Toepasselijk rechten geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitendhet Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel ofgedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij derechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheidvan het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
De rechter in de vestigingsplaats van Leverancier is bij uitsluitingbevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend andersvoorschrijft. Niettemin heeft Leverancier het recht het geschil voor te leggenaan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
artikel 13      Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Arnhem
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Leverancier.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voorde uitleg daarvan.